📣เทศบาลตำบลป่าบงขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 #คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สู้งอายุ🧓👵🏻 1. ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506 และยังไม่เคยลงทะเบียนเบี้ยยังชีพมาก่อน 2. เป็นผู้มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตตำบลป่าบง อำเภอสารภี หรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ 3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น #หลักฐานการขึ้นทะเบียน 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 2. ทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ /ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ #กรณีมอบอำนาจให้แนบเอกสารดังนี้ – หนังสือมอบอำนาจ – บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ #เปิดรับลงทะเบียน ช่วงที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 – เดือนพฤศจิกายน 2564 ช่วงที่ 2 เดือนมกราคม 2565 – เดือนกันยายน2565 ☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลป่าบง 📞โทร 053-103155

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์