…..15 กรกฎาคม 2564….. นายสุพัฒน์ นาคำ นายกเทศมนตรีตำบลป่าบง ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าบง (กองทุน สปสช.)พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.ป่าบง และชมรม อสม.ตำบลป่าบง ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องการฉีดวัคซีน วิธีการป้องกันตนเอง และการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) การฝึกปฎิบัติการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านสุพรรณ และหมู่ที่ 3 บ้านศรีคำชมภู

Categories: ภาพกิจกรรม