….27 สิงหาคม 2564…. นายสุพัฒน์ นาคำ นายกเทศมนตรีตำบลป่าบง นายสุรศักดิ์ ณะรินทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าบง และส.ต.อ.เปี่ยมศักดิ์ ปานะเสน ปลัดเทศบาลตำบลป่าบง ได้ต้อนรับและมอบกระเช้าให้แก่คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาจำนวน 3 ท่าน ที่มานิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีคำชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Categories: ภาพกิจกรรม