….29 ตุลาคม 2564…. เทศบาลตำบลป่าบงและเจ้าหน้าทีจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบง ร่วมประเมินศูนย์พักคอย ตำบลป่าบงเพื่อรองรับผู้ป่วย ติดเชื้อโควิด 19 CI (Community Isolation ) ณ เทศบาลตำบลป่าบง

Categories: ภาพกิจกรรม